8 Ekim 2021 Cuma

Aktaş Eğitim Vakfı Burs Başvuruları Başladı!

Aktaş Holding’e bağlı Aktaş Eğitim Vakfı, her yıl üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir. Aktaş Eğitim Vakfı’na başvurular 1 Temmuz 2018 ile 31 Temmuz 2018 tarihleri arasında aktasholding.com/aktasegitimvakfibursu/ adresinden yapılacak. Burs bilgileri ve önemli bilgilendirmeler aşağıda yapılmıştır.

Burs Türleri

AKEV’in sağlayabileceği burslar;

1) 2 Yıllık Meslek yüksek okulları bursları ve 4 yıl ve daha uzun süreli Yüksek Öğretim
Lisans Bursları
2) Özürlü Öğrenci Bursları
3) Doğal Afet Bursları
4) Teknik Orta öğretim Bursları
5) Özel Burslar (Yüksek Lisans Doktora, Bilimsel Araştırma ve Sanat Eğitimi bursları,
v.b.)
6) Koşullu Bağış Bursları

Söz konusu burslar;
a) Karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü
getirmez.
b) AKEV burslarından birden fazlasını almaya hak kazananlara, söz konusu
burslardan en yüksek tutarda olanı verilir.
c) AKEV kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan
“Şartlı Burs Bağışları” kapsamındaki bursların dağıtımı, bağışçının belirlediği şartlar
çerçevesinde, AKEV yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Bağış şartlarında, herhangi
bir şart belirtilmemişse, bu yönergedeki hükümler geçerlidir.

Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanları

Madde 7. AKEV bütçesi dikkate alınarak, ilk defa burs verilecek öğrenci sayısı, aylık burs
miktarları ve ödeme zamanı, Yönetim Kurulunca belirlenir.

Burs Adaylık Koşulları, Aranan Nitelikler ve Burs Verilmeyecek Öğrenciler
Bursa adaylık Koşulları

Madde 8. Bu Yönergede geçen,
a) Maddi durumunun elverişli olmadığını beyan eden T.C. vatandaşı öğrenciler,
b) Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda, KKTC ve Türk Cumhuriyetleri
vatandaşı olan öğrenciler,
AKEV bursuna aday olabilirler.

Aranan Nitelikler

Madde 9. AKEV kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar
geçerlidir
1.Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ve Atatürk ilkelerine bağlı olmak,
2. Milli Duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir ve başarılı olmak,
3. Lise veya dengi mesleki teknik orta öğrenim kurumu veya en az dört yıl süreli
tam zamanlı/örgün eğitim düzeninde yüksek öğretim kurumuna kayıt yaptırmış
olmak,
4.Doktora ve araştırma bursları dışında, 26 yaşından büyük olmamak,
6.Askerlik ile ilişkisi olmamak,
7.Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, herhangi bir
firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak,
8. Başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak,
9. Başarılı bir öğrenci olmak. (100 üzerinden en az 75, 4,00 üzerinden en az 3,00
ortalamaya sahip olmak),
10. Kazandığı okul giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt
yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek,
11. Adli sicilde kaydı bulunmamak.
12. Kimsesiz ve aynı zamanda mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi durumu
elverişli olmayan ailelerin çocuklarına burs verilmesi esas olup, burs verilecek
öğrenci sayısının sınırlı olması durumunda, başarı derecesi yüksek olan
adaylara öncelik tanınır.
13.Aile durumu, (Yetim, Öksüz veya Anne-Baba ayrı olan öğrencilere öncelik
tanınır).

Burs Verilmeyecek Öğrenciler

Madde1 0. AKEV, aşağıda yer alan koşullarda burs vermez;
a) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi veya burs alan,
b) 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin
Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs
almakta olan,
c) Yetim maaşı ile nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle
sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan,
d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı
olan,
e) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,
f) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
g) Bu Yönerge hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan,
öğrencilere burs verilmez.

Bursa Başvuru ve Değerlendirme İşlemleri
Burs Başvurusu

Madde 11. Her yılın eğitim öğretim döneminde yukarıda yer alan okullara kayıt yaptırmış ve
nitelikleri uygun olan öğrencilerin, kendi okullarının ilgili birimlerine başvurmaları
gerekmektedir. Söz konusu başvuru, AKEV’in burs başvuru formunu doldurularak yapılır.
Bu okullar tarafından seçilen öğrenciler, AKEV tarafından mülakata alındıktan sonra, burs
kazanıp kazanmadıkları kendilerine bildirilir. Bu işler için bir Burs Komisyonu oluşturulur.
Komisyon çalışmalarını yapar. Tutanak düzenleyerek sonucu AKEV Yönetim Kuruluna
iletir.

Başvuru Beyanındaki Durum Değişikliği
Madde 12. Öğrencinin AKEV’e başvurusundan sonra, beyanında meydana gelen
değişiklikler varsa, söz konusu öğretim yılına ilişkin tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar,
değişikliğini yazılı olarak belgelendirmesi durumunda bu durumu dikkate alınır.
Ayrıca, burs almaya başlayan ve başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenciler ise,
durumlarını bursun kesilmesi yönünde AKEV ‘e bilgi vermekle yükümlüdür.
Belge İsteme
Madde 13. Öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde
AKEV’e vermekle yükümlüdür.
Belge İncelemesi
Madde 14. Öğrencilerden alınan belgeler incelenerek, ölçütlere uygun bulunanlar
değerlendirmeye alınır.
Burs Dosyası ve Numara Verilmesi
Madde 15. Burs almaya hak kazanan her öğrenci için bir dosya açılır ve burs numarası
verilir. Ayrıca, her öğrenci bir öğrenci tanıma belgesi hazırlanır.
Belge ve Durum Araştırması
Madde 16. AKEV gerekli gördüğü takdirde, burs alan öğrencilerin belge ve durumlarını
araştırabilir. Araştırma sonucunda, öğrencinin belgelerinde gerçeğe aykırı bir durum
belirlenirse, öğrencinin bursu kesilir.

Burs Süresi, Başarı Durumu, Kurum Değiştirme ve Yükümlülük

Burs Süresi
Madde 17. Burs isteklilerine, belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle yanıt verilir. Burs
almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik durumunun devam etmesi ve burs almasına engel
bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim
süresi kadar burs verilir. Özel burslar dışında, genel olarak burs süresi 9 aydır.
Başarı Durumunun Bildirilmesi
Madde 18 AKEV’den burs alan öğrencilerin başarı durumları, her yıl Eylül ayı sonsuna
kadar, öğrenci veya öğretim kurumlarından istenir.
Kurum Değiştirmede Burs Verme ve Süresi
Madde 19. Öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin,
önceki öğretim kurumunda başarılı olmaları kaydı ile burslarının ödenmesine devam olunur.
Ancak, öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni öğretim
kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim
süresinden fazla olamaz.
Dikey Geçişte Burs Verilmesi
Madde 20. Burs alan öğrencilerden öğrenime ara vermemek kaydıyla bir üst sınıfa
başlayanların burslarının ödenmesine devam edilir. Ancak uyum/intibak programı süresince
burs verilmez ve öğrenime ara vermiş sayılmazlar.
Zamanında Ödenemeyen Burslar
Madde 21. Öğrenciye, süresi içerisinde ödenemeyen bursları, geriye dönük olarak ödenir

Benzer Burslar

Vakfıkebir Derneği Burs Başvurusu

2016 yılında başladığımız Vakfıkebirli üniversite öğrencilerimize burs desteğimiz 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında da devam edecektir. Önceki dönemden burs verdiğimiz öğrencilerin başarı şartlarını sağlaması durumunda...

Adalı Vakfı Burs Başvurusu

Burs Koşulları: Başarılı öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürebilmeleri adına 2021-2022 dönemi Adalı Vakfı burs başvuruları başladı. Adalı Vakfı’nca, üniversitelerde lisans düzeyinde öğrenim gören başarılı ve...

Ardeşen Vakfı Burs Başvurusu

Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı burs başvuruları başladı. Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemi Burs Başvuruları 30 Eylül 2021 tarihinde...

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yeni Eklenen Burslar

Vakfıkebir Derneği Burs Başvurusu

2016 yılında başladığımız Vakfıkebirli üniversite öğrencilerimize burs desteğimiz 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında da devam edecektir. Önceki dönemden burs verdiğimiz öğrencilerin başarı şartlarını sağlaması durumunda...

Adalı Vakfı Burs Başvurusu

Burs Koşulları: Başarılı öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürebilmeleri adına 2021-2022 dönemi Adalı Vakfı burs başvuruları başladı. Adalı Vakfı’nca, üniversitelerde lisans düzeyinde öğrenim gören başarılı ve...

Ardeşen Vakfı Burs Başvurusu

Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı burs başvuruları başladı. Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemi Burs Başvuruları 30 Eylül 2021 tarihinde...

YOO Mimarlık Mimari Burs Programı

YOO Mimarlık olarak geleceğin mimar adaylarını yetiştirmek ve sektöre nitelikli genç mimarlar kazandırmak amacıyla bu alanda öğrenim gören öğrencileri destekleyerek mimarlık disiplinine katkı sağlamayı...

Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Burs

Van Vakfımız 2021 – 2022 Yıllı Yüksek Öğrenim Burs Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler Başvuru Şartları 1. Van’lı Olmak 2. İstanbul’da Okuyor Olmak Gerekli Belgeler 1. Öğrenci Belgesi 2. Aile Nüfus...